Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 1403.   Data dodania: 2017-02-22

[18.04.2017] Prezentacja do pobrania na temat budowy Odnawialnych Źródeł Energii w naszej Gminie. rytwiany_-_projekt_parasolowy_3.pdf


[06.04.2017] Szanowni Państwo
Informuję o przedłużeniu do 31 maja b.r. terminu składania ankiet/deklaracji przystąpienia do programu budowy Odnawialnych Źródeł Energii w naszej Gminie.
Warunkiem niezbędnym do realizacji budowy OZE jest uzyskanie dofinansowania z Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest odpowiednio duża liczba budynków zgłoszonych do programu. Złożona do chwili obecnej liczba ankiet/deklaracji jest zdecydowanie za mała, aby można myśleć pozytywnie o pozyskaniu dofinansowania.
Propozycję budowy O.Z.E rozszerzamy o powietrzne pompy ciepła. W najbliższym czasie planujemy jeszcze 2 spotkania z ekspertem:
-20 kwietnia o godz.1600 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
-20 kwietnia o godz. 18.00 w strażnicy OSP w Rudzie
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
W załączeniu nowa ankieta/deklaracja ankieta_uczestnictwa_rytwiany2.pdf rozszerzona o powietrzne pompy ciepła. Wszelkich informacji w sprawie dofinansowania możecie Państwo uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój nr 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 


 

[09.03.2017] Szanowni Państwo

Informuję o przedłużeniu do 17 marca b.r. terminu składania ankiet/deklaracji przystąpienia do programu budowy odnawialnych źródeł energii w naszej Gminie (instalacje fotowoltaiczne i solarne). Dodatkowe informacje w tej sprawie możecie Państwo uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój nr 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 


[06.03.2017] Informacja

Jeszcze tylko do piątku 10 marca br. można składać ankiety/deklaracje przystąpienia do programu budowy instalacji fotowoltaicznych lub solarów w naszej Gminie. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców”.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska panem Dariuszem Ciepielą, pokój nr 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


[01.03.2017] Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym zakończyliśmy cykl spotkań dotyczących możliwości dofinansowania budowy odnawialnych źródeł energii w naszej Gminie. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu proszę o złożenie ankiety/deklaracji w terminie do 10 marca b.r. Dla nieobecnych na spotkaniach w załączeniu prezentacja z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy OZE. Proszę tylko zwrócić uwagę, że błędnie zawarto w niej informację odnośnie możliwości montażu pomp ciepła, bowiem na ten moment nie są one objęte dofinansowaniem. Wszelkich informacji w sprawie dofinansowania możecie Państwo uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, Inwestycji i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój nr 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

Do pobrania: Rytwiany_-_dotacje_dla_mieszkancow.pdf


 

[22.02.2016] OGŁOSZENIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej Gminy na spotkania w sprawie pozyskania dotacji na montaż indywidualnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (solary, instalacje fotowoltaiczne).

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

Miejsce spotkania -  Termin

27.02.2017r. (poniedziałek) Strażnica OSP w Strzegomiu godz. 16.00

27.02.2017r. (poniedziałek) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach godz. 18.00

28.02.2017r. (wtorek) Filia Biblioteki Gminnej w Szczece godz. 16.00
28.02.2017r. (wtorek) Szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym godz. 18.00

Możliwość pozyskania dotacji oferuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” -tzw fundusze parasolowe.

Wysokość dofinansowania max. do 60% środków kwalifikowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.rytwiany.com.pl oraz u kierownika referatu Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska pana Dariusza Ciepieli, pokój 34, tel. 158647939

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


[22.02.2017] ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)- fundusz parasolowy


Gmina Rytwiany przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu indywidualnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców w ramach zaplanowanego na II kwartał 2017 r. konkursu z Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach Działania możliwe jest uzyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na dostawę i instalację paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu wynosi 60%. Wkład własny mieszkańca wyniesie zatem co najmniej 40% wartości instalacji.
Urządzenia będą instalowane bezpośrednio u mieszkańców i będą służyć przede wszystkim pokryciu ich zapotrzebowania na energię. W przypadku instalacji fotowoltaicznych możliwe będzie odprowadzanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. W trakcie realizacji oraz w tzw. okresie trwałości projektu (5 lat od zakończenia realizacji) instalacje pozostaną własnością gminy, a mieszkańcy będą korzystać z nich na bazie użyczenia. Po tym okresie instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Wybór mieszkańców biorących udział w projekcie zostanie dokonany w ramach otwartej i niedyskryminującej procedury. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymają projekty uzyskujące najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Główne kryteria oceny to:
• Stosunek wartości dofinansowania do mocy zainstalowanej,
• Liczba gospodarstw domowych objętych projektem,
• Jak największy udział gospodarstw domowych dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego,
• Stosunek wartości dofinansowania do osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych (dzięki zastąpieniu energii konwencjonalnej z paliw kopalnych energią odnawialną).
W konsekwencji, do rekrutacji będą preferowane osoby zgłaszające instalacje o najkorzystniejszym stosunku mocy i spadku emisji dwutlenku węgla do kosztu ich wykonania, oraz gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego.
Za gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego uważane są te, których członkowie w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym:
• posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o objęcie projektem parasolowym otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,
• gospodarstwa domowe których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
• gospodarstwa domowe których członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych środków, instalacje dofinansowane w ramach projektu powinny być dostosowane do zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na energię. Instalacje OZE nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w gospodarstwie rolnym. W ramach opracowywania dokumentacji dla projektu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i weryfikacja technicznych możliwości wykonania instalacji w zgłoszonych obiektach, której celem m.in. będzie dobranie właściwych parametrów instalacji.

Koszt wykonania dokumentacji technicznej dla jednej nieruchomości w wysokości 250,00zł pokrywa właściciel.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest uregulowany stan prawny budynku.

Ankiety/Deklaracje przystąpienia do programu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach do dnia 10.03.2017r.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

Do pobrania ankieta/deklaracja w formacie doc lub pdf. (uwaga nieaktualne wersje deklaracji)