Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Na podst. art.  23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),  art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:
- świadczenia dobry start,
- świadczenia wychowawczego,
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

I. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (data zamieszczenia: 07.06.2018 r.)

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

 

II. Świadczenie wychowawcze

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu pranego)

 

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

III. Zasiłek rodzinny

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becik)

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

UWAGA !
 od dnia 2019-12-01 obowiązuje nowy wzór zaświadczenia  druk jest do pobrania w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Rytwianach pok 22 lub do pobrania poniżej
 

 

V.  Zasiłek pielęgnacyjny

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SR_34.pdf/62c3cdf0-1b98-0bf7-6588-441b854f2e10

 

VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy

druki do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 

VII. Świadczenie pielęgnacyjne

druki do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

 https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 

 

VIII. Świadczenie rodzicielskie

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

 

IX. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

X. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

druk do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społeczjej

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/xi-zaswiadczenie-naczelnika-urzedu-skarbowego-o-wysokosci-przychodu-oraz-o-wysokosci-i-formie-oplacanego-podatku-dochodowego-w-roku-kalendarzowym-poprzedzajacym-okres-na-ktory-ustalane-jest-odpowiednio111