Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.
O wypłatę tego świadczenia ubiegać się mogą: matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny dziecka.
Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych.
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
 
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – termin wynosi 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie organ właściwy zostawia bez rozpoznania.
 
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
 
1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  
2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,  
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – termin wynosi 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie organ właściwy zostawia bez rozpoznania.
 
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne  
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,  
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Dokumenty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składane w okresie od 2018-11-01 do 2019-10-31
 ORGAN POZYSKA SAM DANE
- informację o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane w 2017 roku 
- informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych od dochodu w 2017 roku - 9% (wydane przez ZUS)
 
UWAGA! W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia  o składce zdrowotnej osobiście.
 
 
UWAGA ! Należy pamiętać o wykazaniu na oświadczeniu o dochodach nieopadatkowanych kwoty ulgi na dziecko wykazanej na PIT /UZ   w 2016 roku a pobranej w 2017 roku .
1) oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2017 roku w przypadku uzyskania dochodu ze stażu / stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków unijnych
2) w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany  - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w celu uzyskania prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania)
3) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające oraz rozliczających się na podstawie karty podatkowej
4)  w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego  w 2017 roku gospodarstwa rolnego  w ha przeliczeniowych,  nakaz płatniczy za 2017  rok lub oświadczenie  wnioskodawcy dot. wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie
5) zaświadczenie od lekarza o podleganiu opiece lekarskiej od 10 tygodnia ciąży
6)   jeżeli któryś z członków rodziny pobierał w 2017 roku stypendium szkolne lub socjalne – zaświadczenie o jego wysokości lub decyzję.
7)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu  orzekającego rozwód, separację ( jeżeli jest ustalony/a)
8)  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty ( jeżeli są ustalone) oraz  oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w 2017 roku + przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów w 2017r., bądź zaświadczenie od komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub bezskuteczna w 2017r.
9)  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego alimenty + przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2017r.,  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 
UWAGA WAŻNE!
10) w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę dochodu - świadectwo pracy, zaświadczenie   o okresie zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia lub umowę o dzieło + PIT- 11 (wszystkie za 2017 rok gdy było kilka źródeł dochodu) lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej informacje o wyrejestrowaniu działalności.
11) w przypadku uzyskania dochodu w 2017 roku – dokument określający kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu ( umowa, zaświadczenie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w celu uzyskania informacji przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku bazowym
- w przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku, dokument informujący kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu oraz o wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, 
 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 
Mieszkańcy Gminy Rytwiany wniosek składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach ul. Staszowska 15 pok. 22.