Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 1177.   Data dodania: 2016-06-02

Informacja-Gmina-Rytwiany

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016-2023
jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


[05.04.2017] ZAWIADOMIENIE o podjęciu przez Radę Gminy Rytwiany Uchwały Nr XXIX/157/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 (treść obwieszczenia do pobrania)


 

[09.03.2017] OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 [czytaj...]


[28.02.2017] Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023”


Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023”, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 26.02.2017 r.
w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się 24 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rytwiany.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany w pokoju nr 34 w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023”, dostępny były od 20.02.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15,
28-236 Rytwiany w pokoju nr 34 w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rytwiany (www.rytwiany.com.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.rytwiany.bip.jur.pl/)

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 24 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rytwiany. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby.
Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 uwagi i/lub wniosków zgłoszonych przez 1 osobę. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Wójt Gminy Rytwiany.
Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.
W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag uzupełniono i poprawiono projekt dokumentu: Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023.

 

Z up.Wójta
mgr Marianna Stryszowska

do pobrania załacznik 1 - zalacznik1_28022017.pdf


[20.02.2017] OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rytwiany zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rytwiany.
Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.


Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany
 


[20.02.2017] Informuję, że w dniu 24 lutego b.r. o godz. 10:00 na sali nr 3 Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023. Proszę wszystkich członków Zespołu o udział w spotkaniu

Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany
 


[20.02.2017] OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rytwiany zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu: Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023

Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Gminie Rytwiany. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.02.2017 r.
do dnia 26.02.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne –projekt Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15,  28-236 Rytwiany, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu.
2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany w pokoju nr 34 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Rytwiany.


Z poważaniem,
Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany

 


Pliki do pobrania:
1. Program Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023.
2. Formularz zgłaszania uwag.
 


 

[18.10.2016] OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 24 października 2016 roku o godz. 14:00 na sali nr 3 Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023. Proszę wszystkich członków Zespołu o udział w spotkaniu.

Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany


[17.10.2016]

OGŁOSZENIE

 Zapraszamy potencjalnych partnerów procesu rewitalizacji do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, związanym z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023, które odbędzie się w sali nr 3 Urzędu Gminy Rytwiany w dniu 24 października 2016 roku o godz. 13:00.
Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją, źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz partnerstwem.

 


Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany


[30.09.2016]

OGŁOSZENIE

 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023, Wójt Gminy Rytwiany zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).
Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 17 października 2016 roku w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15,
28-236 Rytwiany, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Zespół ds. Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.


Z-ca Wójta Gminy Rytwiany
mgr Marianna Stryszowska


Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2. Fiszka projektowa.
 


[05.09.2016]  Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie Gminy Rytwiany

Informacja_podsum_konsultacje_spol.pdf


[27.07.2016]  

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rytwiany
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Rytwiany. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.07.2016 r.
do dnia 29.08.2016 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: dariuszciepiela@rytwiany.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu.
2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany,
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany w pokoju nr 34 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Rytwiany.


Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany


Pliki do pobrania:
1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany.
2. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego.
3. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
4. Formularz zgłaszania uwag.
 

[2016.07.08]

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO
REWITALIZACJA W GMINIE RYTWIANY W LATACH 2016–2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Rytwiany do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 w dniach od 2 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.
Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie
w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.
W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 21 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: pozyskanie inwestorów zewnętrznych, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego–Gmina Rytwiany” oraz pod poniższym adresem internetowym:

www.interankiety.pl/interwyniki/bdfb79ca6e4387943c4362cc9477745c

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rytwiany.

Wyniki_badania_ankietowego-Gmina_Rytwiany.pdf


[2016.06.02]

GMINA RYTWIANY PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RYTWIANY NA LATA 2016–2023

 
            W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Rytwiany przystąpiła
do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2016–2023 zgodnego
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W tym celu Rada Gminy Rytwiany podjęła Uchwałę Nr XVI/92/2016 w dniu 30 marca 2016 r.
            Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
            Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.
            Pierwszym etapem prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Rytwiany umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.
 
            W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
 
 
Ankietę będzie można wypełnić do dnia 01.07.2016 r.
 
            Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.
            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.
 
Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz