Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 29850.   Data dodania: 2008-12-23

DO POBRANIA: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE RYTWIANY

Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina.

W celu wprowadzenia nowych obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rytwiany wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Rytwiany podjęła następujące uchwały:

 

UCHWAŁA Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA Nr XXX/165/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXX /166/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXXV/197/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXV/198/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/165/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów       w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/110/ 2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Zachęcamy do zapoznania się z w/w Uchwałami.


 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY RYRTWIANY
 
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany , nr konta: 19 9431 0005 2004 0401 9006 0001 BS Staszów O/Rytwiany
 
Taryfa opłat
Lp.
Określenie nieruchomości
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
Odpady zbierane nieselektywnie
(odpady niesegregowane) 
1

Nieruchomość zamieszkiwana
przez 1 osobę  do 4 osób

6,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
12,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość zamieszkiwana
przez 5 i więcej osób
Opłata miesięczna:
pierwsze 4 osoby po 6,00 zł.
+ 1,00 zł. od każdego kolejnego mieszkańca
12,00 zł. miesięcznie od każdej osoby
 3
Nieruchomość na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
10,00 zł. za pojemnik o pojemności 120 l
20,00 zł. za pojemnik o pojemności 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
4
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
  Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 3 lub 2, 3
 5 
Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez  część roku 
Ryczałtowa stawka 53,00 zł roczne
Ryczałtowa stawka 108,00 zł roczne
 
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału, tj.:
-         za I kwartał do 15 stycznia danego roku
-         za II kwartał do 15 kwietnia danego roku
-         za III kwartał do 15 lipca danego roku
-         za IV kwartał do 15 października danego roku
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z góry za cały rok w dwóch równych ratach,        w terminie do:
-          15 kwietnia danego roku,
-          15 lipca danego roku.

  Zbiórka odpadów w Gminie Rytwiany.

Odpady są odbierane bezpośrednio z gospodarstw sprzed wjazdu na posesję 2 razy w miesiącu wg harmonogramu.

Każde gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki z przeznaczeniem tylko na segregowane odpady (za każdy oddany worek z odpadami otrzyma nowy worek na odpady).

Worki muszą być zapełnione co najmniej w 70% objętości.

Mieszkańcy gminy Rytwiany mogą osobiście oddać odpady do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Rzędowie zgodnie z regulninem PSZOK-u. Wiecej informacji na stronie http://www.zgokrzedow.pl/pszok/


ULOTKA INFORMACYJNA - ulotka_informacyjna_odpady.pdf


WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· czyste opakowania po chemii gospodarczej
· reklamówki, worki foliowe, folie, kubki i tacki jednorazowe
· jednorazowe butelki typu PET (po napojach i wodzie mineralnej)

Szkło – worek zielony
· butelki, słoiki bez zakrętek
· inne opakowania szklane

Papier i tektura – worek niebieski
· papier, kartony, tekturę
· książki, zeszyty
· gazety, magazyny
· katalogi, prospekty
· opakowania papierowe - torby, worki

Pozostałe odpady – odbierane będą w dowolnych opakowaniach (worek foliowy, worek jutowy, opakowania kartonowe) itp.

Inne odpady: Odzież używaną można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używaną rozmieszczonych na terenie gminy (Rytwiany, Sichów Duży i Strzegom)


NIE WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach i olejach technicznych, lekarstwach
· butelek i pojemników z zawartością
· połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami

Szkło – worek zielony
· szkła okiennego, zbrojonego i luster
· żarówek i lamp neonowych
· naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu,
· nakrętek, kapsli, korków
· szkła z ampułek farmaceutycznych
· szkła z pozostałością chemikaliów (np. lakierów i zmywaczy do paznokci)

Papier i tektura – worek niebieski
· opakowań z jakąkolwiek zawartością
· papieru zabrudzonego i zatłuszczonego
· opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne (opakowania po sokach, mleku i innych produktach spożywczych)


ZUŻYTE BATERIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?Informacja-Gmina-Rytwiany

Miejsca bezpłatnej zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany;
-  szkoły i przedszkola;
-  instytucje, które prowadzą zbiórkę np. sklep;
-  PSZOK w Rzędowie;

Zużyte akumulatory należy:
-  zostawiać w miejscu zakupu
-  lub dostarczyć do PSZOK w Rzędowie


Od 1 lipca 2013r. usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rytwiany wykonuje

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rytwiany w 2018 r.
 

wersja pdf: harmonogram_2018.pdf

 

Kliknij obraz poniżej aby powiększyć:

Informacja-Gmina-Rytwiany

Odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane po wcześniejszym ogłoszeniu terminu odbioru.


 ZBIÓRKA ODPADÓW - WAŻNE WIADOMOŚCI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od dnia 8 lutego 2013r obowiązuje w Gminie Rytwiany uchwalony Uchwałą Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012r nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

REJESTR PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPROŹNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego :   www.rzseie.gios.gov.pl

 Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa.

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 na terenie Gminy Rytwiany

za 2014 rok , za 2015 rok, za 2016 rokKorekty analiz 2015, 2016


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Link do informacji zamieszczonych w BIP


INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW GMINY RYTWIANY

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2016r poz. 250 ze zm.) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej , wyposażenie posesji w szczelny zbiornik bezodpływowy bądź sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.
Zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową zawartą z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie Naszej Gminy (wykaz poniżej). Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku.


REJESTR PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPROŹNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH

 
Lp.
 
DECYZJA
(znak)
 
PODMIOT UPRAWNIONY
 
DATA WYDANIA ZEZWOLENIA
 
 
OKRES WAŻNOŚCI
 
1
 
IŚ.6235.1.2014.BW
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy   z o.o.
ul. Wojska polskiego3
28-200 Staszów
 
17.07.2014r
 
31.07.2024r
 
2
 
 
IŚ.6235.1.2015.BW
WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
 
2015.06.08
 
2025.06.25

 
Informuję również, iż Urząd Gminy prowadzi:
1). Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków;
2). Ewidencję zbiorników bezodpływowych.

Każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w Urzędzie Gminy Rytwiany jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (zgłoszenie do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pok.30).

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)