Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Odsłon: 38817.   Data dodania: 2008-12-23

DO POBRANIA:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik do deklaracji dotyczący rodziny wielodzietnej


INFORMACJA

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Rytwiany zawiadamia, iż z dniem 06.09.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, związanego z dokonywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BS Staszów o/ Rytwiany :13 9431 0005 2004 0401 9006 0012

Pozostałe należności z tytułu podatków, opłaty skarbowej i pozostałych opłat wobec Gminy Rytwiany należy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Rytwiany.

 

Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz
 


ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE RYTWIANY

Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina.

W celu wprowadzenia obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rytwiany wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1289) Rada Gminy Rytwiany podjęła następujące uchwały:


UCHWAŁA Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXX /166/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR XXXV/197/2013 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XX/108/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów       w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/109/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/111/2016 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (uchylona)

UCHWAŁA NR XL/215/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
(uchylona)

UCHWAŁA NR XL/216/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany (uchylona)

UCHWAŁA NR XLI/225/2018 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną̨ przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VIII/47/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR VIII/48/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany

UCHWAŁA NR VIII/49/19 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 
Zachęcamy do zapoznania się z w/w Uchwałami.


 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY RYRTWIANY
 
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie wpłat bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Rytwiany, nr konta: 13 9431 0005 2004 0401 9006 0012 BS Staszów O/Rytwiany
 
Taryfa opłat
(obowiązuje od 1 maja 2019 r.)
Lp.
Określenie nieruchomości
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
Odpady zbierane nieselektywnie
(odpady niesegregowane) 
1
Nieruchomość zamieszkana
 
8,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 
 
16,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
 
Nieruchomość zamieszkiwana
przez rodziny wielodzietne*
 
5,60 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
11,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
3
Nieruchomość zamieszkiwana
przez rodzinę wielodzietną
i osoby nie wchodzące
w skład rodziny wielodzietnej*
 
Suma z:
·Mieszkańcy nie wchodzący
w skład rodziny wielodzietnej 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
·Mieszkańcy wchodzący
w skład rodziny wielodzietnej 5,60 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej
 
Suma z:
·Mieszkańcy nie wchodzący
w skład rodziny wielodzietnej 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
·Mieszkańcy wchodzący
w skład rodziny wielodzietnej 11,20 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej
 4
Nieruchomość,
na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
1) o pojemności 120 litrów - 13,50 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 27 zł,
3) o pojemności 1100 litrów - 114 zł,
4) kontener KP 7 – 514 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 27 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 54 zł,
3) o pojemności 1100 litrów - 228 zł,
4) kontener KP 7 – 862 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
5
 
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych
i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
 
  Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 4 lub 2, 4 lub 3, 4
 6 
 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku
 
Ryczałtowa stawka 61,50 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 123,00 zł rocznie
 * Rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
 
Opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału, tj.:
-         za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
-         za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
-         za III kwartał do 15 lipca danego roku,
-         za IV kwartał do 15 października danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z góry za cały rok w dwóch równych ratach, w terminie do:
-          15 kwietnia danego roku,
-          15 lipca danego roku.

  Zbiórka odpadów w Gminie Rytwiany.

Odpady są odbierane bezpośrednio z gospodarstw sprzed wjazdu na posesję 2 razy w miesiącu wg harmonogramu.

Każde gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki z przeznaczeniem tylko na segregowane odpady (za każdy oddany worek z odpadami otrzyma nowy worek na odpady).

Worki muszą być zapełnione co najmniej w 70% objętości.

Mieszkańcy gminy Rytwiany mogą osobiście oddać odpady do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Rzędowie zgodnie z regulaminem PSZOK-u. Wiecej informacji na stronie http://www.zgokrzedow.pl/pszok/


ULOTKA INFORMACYJNA - ulotka_informacyjna_odpady.pdf

Informacja-Gmina-Rytwiany


WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· czyste opakowania po chemii gospodarczej
· reklamówki, worki foliowe, folie, kubki i tacki jednorazowe
· jednorazowe butelki typu PET (po napojach i wodzie mineralnej)

Szkło – worek zielony
· butelki, słoiki bez zakrętek
· inne opakowania szklane

Papier i tektura – worek niebieski
· papier, kartony, tekturę
· książki, zeszyty
· gazety, magazyny
· katalogi, prospekty
· opakowania papierowe - torby, worki

Pozostałe odpady – odbierane będą w dowolnych opakowaniach (worek foliowy, worek jutowy, opakowania kartonowe) itp.

Inne odpady: Odzież używaną można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używaną rozmieszczonych na terenie gminy (Rytwiany, Kłoda, Niedziałki, Ruda, Grobla, Sichów Duży, Sichów Mały, Święcica, Szczeka, Strzegom i Strzegomek).


NIE WRZUCAMY

Tworzywa sztuczne – worek żółty
· opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach i olejach technicznych, lekarstwach
· butelek i pojemników z zawartością
· połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami

Szkło – worek zielony
· szkła okiennego, zbrojonego i luster
· żarówek i lamp neonowych
· naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu,
· nakrętek, kapsli, korków
· szkła z ampułek farmaceutycznych
· szkła z pozostałością chemikaliów (np. lakierów i zmywaczy do paznokci)

Papier i tektura – worek niebieski
· opakowań z jakąkolwiek zawartością
· papieru zabrudzonego i zatłuszczonego
· opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne (opakowania po sokach, mleku i innych produktach spożywczych)


ZUŻYTE BATERIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?Informacja-Gmina-Rytwiany

Miejsca bezpłatnej zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany;
-  szkoły, przedszkola, biblioteki, centrum kultury;
-  instytucje, które prowadzą zbiórkę np. sklep, ośrodek zdrowia, poczta;
-  PSZOK w Rzędowie;

Zużyte akumulatory należy:
-  zostawiać w miejscu zakupu
-  lub dostarczyć do PSZOK w Rzędowie

 


Informacja-Gmina-Rytwiany

PRZETERMINOWANE LEKI - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Miejsca bezpłatnej zbiórki przeterminowanych leków na terenie Gminy Rytwiany:
-  budynek Urzędu Gminy Rytwiany - Rytwiany ul. Staszowska 15;
-  Gminny Ośrodek Zdrowia - Rytwiany ul. Kościelna 9.

Można wrzucać przeterminowane leki w formie: tabletek, drażetek, ampułek, maści, żeli, proszków, aerozoli, roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach (syrop, krople itp.).

NIE można wrzucać papierowych opakowań i ulotek, termometrów, strzykawek, igieł, środków opatrunkowych.

 

 

 


W 2019 roku usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rytwiany wykonuje

Informacja-Gmina-Rytwiany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
www.pgkim.pl
 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rytwiany w 2019 r.
 

wersja pdf: Harmonogram2019.pdf

 

Kliknij obraz poniżej aby powiększyć:

Informacja-Gmina-Rytwiany

Odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane 4 razy w roku zgodnie z powyższym harmonogramem.


Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Rytwiany, w celu zagospodarowania, trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą dla Gminy Rytwiany jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
telefony: 15 864 22 51, 15 816 51 02
www.zgokrzedow.pl

 


 ZBIÓRKA ODPADÓW - WAŻNE WIADOMOŚCI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od dnia 8 lutego 2013r obowiązuje w Gminie Rytwiany uchwalony Uchwałą Nr XXX/164/2012 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 19 grudnia 2012r nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego :   www.rzseie.gios.gov.pl

Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa.

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 na terenie Gminy Rytwiany

za 2014 rok , za 2015 rok, za 2016 rokKorekty analiz 2015, 2016

za 2017 rok, za 2018 rok.


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Link do informacji dot. Rejestru działalności regulowanej zamieszczonych w BIP


INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW GMINY RYTWIANY

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2017r. poz. 1289 ze zm.) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej , wyposażenie posesji w szczelny zbiornik bezodpływowy bądź sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.
Zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową zawartą z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie Naszej Gminy (wykaz poniżej). Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku.


REJESTR PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH 

Lp.
DECYZJA
(znak)
PODMIOT UPRAWNIONY
DATA WYDANIA ZEZWOLENIA
OKRES WAŻNOŚCI
1
IŚ.6235.1.2014.BW
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów
 
17.07.2014 r.
31.07.2024 r.
2
IŚ.6235.1.2015.BW
 
WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
 
08.06.2015 r.
25.06.2025 r.
3
IŚ.6235.1.2018.BW
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec
 
23.03.2018 r.
18.02.2028 r.
4
IŚ.6235.1.2019.JK

Adrian Dziadura
Usługi Asenizacyjne
ul. A. Gałązki 13/10
28-133 Pacanów

01.04.2019 r. 31.03.2029 r.


Informuję również, iż Urząd Gminy prowadzi:
1) Ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) Ewidencję zbiorników bezodpływowych.

Każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w Urzędzie Gminy Rytwiany jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (zgłoszenie do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pok.30).

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)