Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt "Aktywna Kobieta" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 rok

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje, że w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Pośredniczącej, złożony został i pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywna Kobieta” w 2010 roku.

Projekt złożony został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród 10 kobiet w wieku od 21 do 55 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zamieszkujących na terenie Gminy Rytwiany.
Cele szczegółowe projektu:
- udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom na rynku pracy,
- aktywizacja zawodowa i osobista kobiet, która pozwoli im na podniesienie swojego statusu zawodowego i społecznego,
- umożliwienie podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
- zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
- zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
- podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie poszukiwania pracy.
Przyjęto, iż kobiety korzystające z systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS. Projekt ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym klientkom pomocy społecznej.
Rekrutacja odbyła się na podstawie analizy dokumentacji i rozeznania potrzeb przez pracowników OPS w Rytwianach. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniły niezbędne wymagania tj. są długotrwale bezrobotne oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Projekt realizowany jest w formie zintegrowanych działań w formie kontraktu socjalnego. Założono, że w ramach realizowanego projektu wszystkie beneficjentki ukończą trening umiejętności autoprezentacji i umiejętności psychospołecznych oraz nabędą umiejętności aktywnego poszukiwania pracy dzięki warsztatom aktywizujący.
Spośród wszystkich uczestniczek 2 osoby ukończą kurs dla handlowców z obsługą i kas fiskalnych,  2 osoby ukończą kurs dla kucharza małej gastronomii, 6 kobiet ukończy kurs prawa jazdy kategorii „B”.
Uczestniczki uzyskają zaświadczenia o przebytych szkoleniach i nabyciu w/w umiejętności.
Za realizację projektu odpowiadać będzie Kierownik OPS, który koordynuje działania w ramach projektu, prowadzi sprawy organizacyjno-merytoryczne. Nadzorować będzie pracę księgowej projektu odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości, rozliczenie projektu oraz koordynatora projektu odpowiedzialnego za nadzór merytoryczny nad metodami i formami pracy, przygotowanie rekrutacji, monitoring, koordynację pracy pracowników socjalnych odpowiedzialnych za realizację kontraktów socjalnych.
 

 

Więcej artykułów…