Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010)

1 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R. 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

1—16 czerwca 2010 r.

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
• pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;
• posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
• godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
• posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie;
• sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
• odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do
wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.

Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:
• w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować informacje o gospodarstwach rolnych zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;
• w dniach 6-7 września rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę
przedspisową;
• rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 września 2010 r. i zakończą w dniu 31 października 2010 r.;
• w czasie spisu PSR 2010 rachmistrz będzie zobowiązany do odwiedzenia i do spisania wszystkich gospodarstw rolnych na określonym obszarze według wykazu otrzymanego przez dyspozytora;
• otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych - typu hand-held;
• rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);
• rachmistrze składając wizytę rolnikowi muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator;
• rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
• rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzenie RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U. 2009 nr 205, poz. 1582).

Zgłoszenia  kandydatów  na rachmistrzów należy składać do Urzędu Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15
 w terminie do dnia  16 czerwca 2010r. do godz. 15 00  -  pok. 25

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście:
- życiorys (CV),
- dokument potwierdzający wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  ( w tym przestępstwa skarbowe).

Pobierz:  wzory oswiadczeń


Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

 

 

 

 

Więcej artykułów…