Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy

 Rytwiany, 2010.05.20


ZAPROSZENIE  

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

  z w o ł u j ę

XLV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu   26 maja 2010 r.  /środa/ o godzinie 11- tej  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
4.    Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wniosku radnej z sołectwa Niedziałki o uchylenie uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XLIV/230/2010.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Niedziałki, Sichów Duży, Sydzyna, Sichów Mały, Szczeka, Kłoda, Ruda, Strzegom, Tuklęcz, Rytwiany.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie    zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rytwiany.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rytwiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rytwiany.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…