Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZGOK w Rzędowie - ogłoszenie

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 W RZĘDOWIE ogłasza,
że na stronie internetowej  www.zgok.ornet.pl zamieszczone zostało
„Zaproszenie do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki”

Zaprasza się osoby fizyczne oraz prawne (także konsorcja), do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki komunalnej: ZGOK Sp. z o.o.  siedziba  Rzędów 40, 28-142 Tuczępy,  numer KRS 0000309871.

Spółka zamierza pozyskać dwóch Inwestorów, którzy obejmą dwa pakiety udziałów po 4.000 udziałów każdy o wartości nominalnej 500zł każdy. W przypadku braku zainteresowania dopuszcza się objęcie przez jednego inwestora wszystkich 8.000 udziałów. Udziały zostaną utworzone i przedstawione do objęcia po zakończeniu negocjacji w sprawie przystąpienia do Spółki.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Inwestorów jest dwuetapowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zgok.ornet.pl 

Termin składania zgłoszeń zainteresowania przystąpieniem do Spółki upływa w dniu 25.05 2010 o godz. 15.00. Zgłoszenie winno zostać skierowana w formie pisemnej na adres Spółki i zawierać: odpis z rejestru przedsiębiorców/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odzwierciedlające aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu), „Oświadczenie o zachowaniu poufności" (dostępne na w/w stronie).

Spółka zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie oraz do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Spółka zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach.

 

Więcej artykułów…