Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja Wójta Gminy Rytwiany

Informacja Wójta Gminy Rytwiany

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu p.n:

- Plan odnowy miejscowości Niedziałki

- Plan odnowy miejscowości Sichów Duży


- Plan odnowy miejscowości Sydzyna


- Plan odnowy miejscowości Sichów Mały


- Plan odnowy miejscowości Szczeka


- Plan odnowy miejscowości Kłoda


- Plan odnowy miejscowości Ruda


- Plan odnowy miejscowości Strzegomek


- Plan odnowy miejscowości Tuklęcz


- Plan odnowy miejscowości Rytwiany

          

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planów.
            
Zgodnie z art. 57 pkt 2, art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy pismem z dnia  08.03.2010 roku znak: Iś/Ie.II-2222/7/10 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowych planów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach  pismami z dnia  19.03.2010 roku:

- znak. SE.V-4410/49/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Niedziałiki”

- znak. SE.V-4410/50/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Sichów Duży”

-  znak. SE.V-4410/51/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Sydzyna”

- znak. SE.V-4410/52/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Sichów Mały”

- znak. SE.V-4410/53/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Szczeka”

- znak. SE.V-4410/54/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Kłoda”

- znak. SE.V-4410/55/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Ruda”

- znak. SE.V-4410/56/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Strzegomek”

- znak. SE.V-4410/57/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Tuklęcz”

- znak. SE.V-4410/58/KK/10  uznał, iż można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Odnowy Miejscowości Rytwiany”

ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych do realizacji w wymienionych Planach nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko  w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Pismem z dnia  27.04.2010r roku znak  ROŚ-26-WPN.II-0713-43/10/ał  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  Planów. Realizacja zadań ujętych Planach nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a ewentualne negatywne oddziaływania będą  lokalne i krótkotrwałe.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  Planów odnowy miejscowości  Niedziałki, Sichów Duży, Sydzyna, Sichów Mały, Szczeka, Kłoda, Ruda, Strzegomek, Tuklęcz i Rytwiany. umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy  Rytwiay  (www.rytwiany.bip.jur.pl) , na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na tablicach  ogłoszeń w miejscowościach:  Niedziałki, Sichów Duży, Sydzyna, Sichów Mały, Szczeka, Kłoda, Ruda, Strzegomek, Tuklęcz i Rytwiany.

Załączniki:
1.Opis uwarunkowań środowiskowych wynikających z realizacji  Planów Odnowy Miejscowości (Niedziałki, Sichów Duży, Sydzyna, Sichów Mały, Szczeka, Kłoda, Ruda, Strzegomek, Tuklęcz i Rytwiany) Gmina Rytwiany na lata 2010-2016.
2.Opinie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
3.Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

 

Więcej artykułów…