Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy


    RG-0052/44/2010

Rytwiany, 2010.04.16


ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

  z w o ł u j ę

XLIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu   22 kwietnia 2010 r.  /czwartek/  o godzinie 11- tej  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4.    Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5.   Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2009r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach.
6.   Informacja  o wykonaniu planu finansowego za 2009r. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
7.   Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2009r.  i udzielenie    Wójtowi Gminy absolutorium:
a/ przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy,
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu  Wójta Gminy z budżetu gminy,
c/ zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium     Wójtowi Gminy,
d/ zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,
e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu  wykonania budżetu za 2009r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie  podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Rytwiany.
11.  Rozpatrzenie skargi.
12.  Interpelacje i wolne wnioski.
13.  Zamknięcie obrad sesji.


 Przewodniczący Rady Gminy
 /-/  Marek Sadowski
    
 

 

Więcej artykułów…