Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

I N F O R M A C J A

W związku z kontynuacją w roku szkolnym 2009/2010 pilotażowego programu w ramach obszaru A „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje o możliwości pobierania i składania wniosków o dofinansowanie.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1)    posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2)    pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3)    mieszka na terenie Gminy Rytwiany,
4)    posiada średnie miesięczne dochody nieprzekraczające 1531,20 zł brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 30 września 2009r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /015/ 864 74 59 wew. 46, kom. 500-239-194


 

 

Więcej artykułów…