Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt „Aktywna Kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach w okresie od 2009-04-01 do 2009-12-31 realizuje Projekt „Aktywna Kobieta” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie uczestniczy 10 kobiet w wieku od 25 do 55 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zamieszkujących na terenie Gminy Rytwiany.

Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia uczestniczkom na rynku pracy, aktywizacja  zawodowa i osobista, która pozwoli im na podniesienie swojego statusu zawodowego i społecznego, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych oraz zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.
W ramach realizowanego projektu wszystkie uczestniczki nabędą umiejętności autoprezentacji   i umiejętności psychospołecznych z psychologiem oraz wezmą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym. Przyczyni się to do zwiększenia samooceny i wiary we własne możliwości w przezwyciężeniu trudnej sytuacji zawodowej i materialnej uczestniczek projektu i ich rodzin.

Rekrutacja uczestniczek odbyła się na podstawie analizy dokumentacji OPS oraz konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniły niezbędne wymagania tj. są długotrwale bezrobotne oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Spośród wszystkich uczestniczek 4 osoby ukończą kurs dla handlowców z obsługą i kas fiskalnych,  4 osoby ukończą kurs dla kucharza małej gastronomii, 2 osoby ukończą kurs z zakresu księgowości małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestniczki uzyskają zaświadczenia o przebytych szkoleniach i nabyciu w/w umiejętności dzięki czemu zwiększą się ich szanse na uzyskanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


    

 

 

Więcej artykułów…