Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dla rodziców dzieci klas „0„ oraz szkół ponadgimnazjalnych

UWAGA !!!    PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI RODZICÓW DZIECI   KLAS  „0” ORAZ DZIECI ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rytwianach informuje     

W związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. Nr 139, poz. 992  z 2006 ze zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:
Od stycznia 2009 roku obowiązuje nowy okres zasiłkowy.
Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych(art. 3 pkt 10 w/w ustawy). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 roku (art. 26 ust. 2a w/w ustawy).
Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu  1 września 2008 r., na który ustalono prawo do świadczeń rodzinnych zostanie przedłużony decyzją administracyjną do dnia  31 października 2009 r.
DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Osoby, których dzieci rozpoczną w roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy naukę w szkole (pierwszoklasiści jak również dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne) ubiegające się o w/w dodatek zobowiązani są złożyć wniosek do dnia 10 września 2009 r.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
1a. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania(art. 14 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wy-chowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art.3 pkt. 18 w/w ustawy)DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Dodatek przysługuje:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny  i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności,
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego (art. 15 w/w ustawy).
W związku z wydłużeniem okresu świadczeniowego do końca października 2009 roku, informujemy:
Osoby, które będą starać się o w/w dodatek za miesiące wrzesień i październik 2009 r.:
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub
- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszania do miejscowości, w której znajduje  się siedziba szkoły musza złożyć wniosek do dnia 10 września 2009 r.
Zgodnie  z § 5.  Rozporządzenia  Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w  innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
2)  zaświadczenie ze szkoły;
3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.Zmiana dotyczy również dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka  tzw. becikowego
Od 1 listopada 2009 roku dodatek będzie przysługiwał, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną będzie potwierdzane zaświadczeniem lekarskim.

 

 

 

Więcej artykułów…