Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXIV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 26 sierpnia 2009r.  /środa/ o godzinie 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Ślubowanie radnego.
5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009r:
 a/ gminy,
 b/ Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,
  c/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej  nieruchomości w Tuklęczy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…