Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LV sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 28.06.2022 r. (wtorek) o godzinie 14.00 LV sesję Rady Gminy Rytwiany  w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2021.
10. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2021.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2021.
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
13. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 kwietnia 2022 r.
15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/225/21 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…