Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LIV sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek)  o godzinie 14.00 LIV sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:
 
 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LIII.
  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
  6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2029.
  8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  9. Ocena zasobów  pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Rytwiany.
10. Sprawozdanie  z realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.
11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
12.  Sprawy różne i wolne wnioski.
13.  Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 
                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Więcej artykułów…