Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Wójt Gminy Rytwiany zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), w związku z Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu  pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
Wójt Gminy Rytwiany
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

    Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, istotny dokument samorządów partnerstwa MOF Staszowa, wskazujący kierunek rozwoju i kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju MOF Staszowa.
    Konsultacje społeczne skierowane są obowiązkowo do mieszkańców gminy Rytwiany oraz gmin partnerskich, tj. gminy Oleśnica i gminy Staszów, a także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorców), sąsiednich gmin i ich związków, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo włącza się w proces konsultacji Powiat Staszowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.
    Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1.    Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
b)    drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15,
28–236 Rytwiany, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
c)    bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu.
d)    elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /pk43lj2a8s/skrytka
2.    Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.rytwiany.com.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.rytwiany.bip.jur.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rytwiany.
3.    Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Rytwiany w godzinach pracy Urzędu
    
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

    Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 18.05.2022 r.:
•    w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Rytwiany – pok. 34,
•    w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rytwiany (www.rytwiany.bip.jur.pl) i na stronie internetowej gminy (www.rytwiany.com.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej gminy oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.


                                Wójt Gminy Rytwiany
                                mgr Grzegorz Forkasiewicz


Strategia%20MOF%20Staszowa%20projekt%201_0%20do%20konsultacji.pdf

Formularz%20zg%C5%82aszania%20uwag%20-%20RYTWIANY%20Strategia%20MOF%20Staszowa.docx

 

 

Więcej artykułów…