Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję w dniu 29.03.2022 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 LI sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany,
z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr L.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata
2022 – 2029.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2022 roku.
10. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2023 roku.
11. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2022 r.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2022 r. i 8 marca 2022 r.
14. Apel Rady Gminy Rytwiany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
15. Uchwała w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.

 


 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…