Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

MOF Staszowa- nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT

 

 

OGŁOSZENIE

Gminy: Staszów, Rytwiany i Oleśnica tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa (dalej: MOF Staszów). Rady Miejskie Gmin podjęły stosowne uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy między gminami celem współdziałania w ramach MOF Staszów oraz przystąpienia do opracowania Strategii. Na mocy ww. uchwał w dniu 8 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica oraz Wójt Gminy Rytwiany podpisali Porozumienie Międzygminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów.

Wspomniana strategia będzie stanowiła Strategię Rozwoju Ponadlokalnego i jednocześnie będzie spełniała warunki Strategii ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), to wielofunduszowy instrument terytorialny dedykowany MOF, którego celem jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT, wpływających na zwiększanie kapitału współpracy na tym obszarze.

Jednym z warunków wdrażania ZIT w Polsce jest uwzględnienie w strukturze Związku ZIT umocowanego statutowo, lub w inny prawny sposób, ciała doradczego organu stanowiącego lub lidera porozumienia składającego się ze wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT partnerów społeczno-gospodarczych, posiadające prawo do opiniowania decyzji tego organu lub lidera związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT (realizacja zasady partnerstwa).

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, jako reprezentant gminy Staszów, będącej Liderem Porozumienia MOF Staszów
ogłasza nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT

Komitet Monitorujący ZIT stanowić będzie forum współpracy i dialogu z samorządami partnerstwa MOF Staszów, w tym szczególnie z Komitetem Sterującym, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, jako reprezentanta Lidera Porozumienia. Celem działania Komitetu Monitorującego ZIT jest zapewnienie zwiększenia włączenia społecznego w opracowanie i realizację Strategii.

W skład Komitetu Monitorującego ZIT wejdzie od 5 do 10 osób, w szczególności:
- reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wolontariusze itp.);
- reprezentanci podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska;
- reprezentanci podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;
- reprezentanci podmiotów gospodarczych;
- reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
- i inni.

Otwarty nabór kandydatów na członka Komitetu Monitorującego ZIT będzie trwał do dnia 31.03.2022 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego ZIT oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: biuro@staszow.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.
3) bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu (decyduje data wpływu) pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Komitet Sterujący. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Monitorującego ZIT zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

userfiles/file/Zalacznik_nr_1_Regulamin_Komitetu_Monitorujacego_ZIT.pdfuserfiles/file/Zalacznik_nr_2_Formularz_zgloszeniowy.pdfuserfiles/file/Zalacznik_nr_2_Formularz_zgloszeniowy.docx

 

Więcej artykułów…