Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XLIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 października 2013r. /poniedziałek/ o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027.
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/219/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Informacje: Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…