Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)
z w o ł u j ę
XLI - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 6 września 2013r. /piątek/
o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2013-2027.
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytwiany.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/46/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.03.2011r.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski


 

 

Więcej artykułów…