Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm)

z w o ł u j ę

XL - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 30 sierpnia 2013r. /piątek/ o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany za I półrocze 2013 r. oraz z wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski
 

 

Więcej artykułów…