Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Benefis serialu Czarne Chmury

Tegoroczna Leśna Apteka będzie obchodzona jako: Koncert Jubileuszowy Benefis Serialu „Czarne Chmury” z okazji 40 - rocznica nagrywania Serialu

TERMIN: 28 – 29 września 2013

PROSIMY O ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W BENEFISIE:
Aktorów, najbliższych członków rodziny aktorów nieżyjących, twórców serialu,
sponsorów chcących włączyć się w finansowanie imprezy patronów medialnych: którzy poinformują o imprezie w Internecie, TV, Radiu i Prasie.
Wszyscy zgłoszeni otrzymają specjalne zaproszenie do udziału w I dniu Benefisu oraz miejsca siedzące w II dniu.
ZGŁOSZENIE - formularz zgłoszenia (.doc, .pdf)
www.pustelnia.com.pl; czarnechmury@pustelnia.com.pl; tel./fax 15 8647795;
lub korespondencyjnie: PZL, ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany

PROGRAM:

I DZIEŃ - 28 WRZEŚNIA sobota
impreza zamknięta, wstęp tylko dla zaproszonych gości (ok.100 – 150 os.)
1. do godz. 14.00 - przyjazd gości: zakwaterowanie – w hotelu organizatora; Pałac Radziwiłłów, Dom i Biblioteka Sichowska, Zespół Pałacowy w Kurozwękach
2. godz. 15.00 - otwarcie muzeum „Czarnych chmur”: refektarz klasztorny, areszt Dowgirda, piwniczka klasztorna; figury postaci filmowych, odciski dłoni aktorów, wystawa rekwizytów i fotosów;
otwarcie Alei „Czarnych chmur” w ogrodach klasztornych: każdy z Aktorów posadzi swoje drzewo nazwane jego imieniem.
Wyświetlanie fragmentów Serialu (dwa odcinki realizowane w Rytwianach)
3. godz. 17.00 - Konferencja (kontekst historyczny; charakterystyka filmów płaszcza i szpady; wystąpienia gości, wspomnienia z planu filmowego)
4. Kolacja - biesiada w konwencji filmowej


II DZIEŃ - 29 WRZEŚNIA niedziela
impreza plenerowa, wstęp wolny (ok. 12 tys. widzów)
1. śniadanie
2. godz. 10.30 Msza św. plenerowa w intencji zmarłych aktorów i twórców Serialu. Przed Mszą św. wspomnienie zmarłych: na telebimie pokazujemy aktora, jego dorobek i życiorys
3. godz. 12.00 Wielki Koncert Jubileuszowy Benefis Serialu: profesjonalna scena w ogrodach klasztornych, w loży honorowej aktorzy i twórcy. Telebim, całość będzie rejestrowana przez telewizję. W I części wystąpi zespół muzyki dawnej Contra Bellum – przeniesienie scen i utworów z ekranu na scenę: piosenka, recytacja, kabaret

W trakcie koncertu wręczenie aktorom nagrody specjalnej

Wystąpienie Gwiazdy Koncertu

ok. 15.00 Biesiada sarmacka – plenerowa uczta w konwencji filmowej,
okazja do spotkania aktorów z widzami 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO towarzyszącego Koncertowi Jubileuszowemu BENEFIS SERIALU CZARNE CHMURY

Temat konkursu: „PLENERY SERIALU CZARNE CHMURY

I. Organizator
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany
II. Warunki uczestnictwa
I. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem osób zaangażowanych.w organizację i przeprowadzenie oceny prac konkursowych.
II. Każdy uczestnik może nadesłać minimum pięć prac z każdego miejsca.
III. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail autora(zgłaszającego).
IV. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
III. Termin i sposób dostarczenia prac
1. Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 31 sierpnia 2013 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. III.
3. Prace w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: czarnechmury@pustelnia.com.pl
 

IV. Kwalifikacja i ocena prac
1. Prace powinny prezentować miejsca, gdzie kręcone były sceny do serialu „Czarne chmury”
Baranów Sandomierski (jako pałac Sobieskiego)
Tyniec (Dziedziniec jako Lecko)
Kraków (Wawel, okolice wieży senatorskiej i ganki dla straży - wiezienie Dowgirda)
okolice Augustowa (lasy, Kurpie, Ucieczki)
Lublin (starówka, jako Warszawa),
Aleksandrow Łódzki (plenery)
Tenczyn (ruiny zamku, jako Wilcze Doły)
Kielce (pałac biskupów, wnętrza, jako zamek królewski w W-wie)
Rytwiany (ostatni klasztor katolicki w Prusiech)
Łączynek (brak-danych)
Prace powinny pokazywać miejsca jak najbardziej zbliżone do ujęć filmowych. Zdjęcia plenerów powinny zawierać filmowe detale (kapliczka, krzyż przydrożny, charakterystyczny układ lasu itp.) Prace nie związane z tematem Konkursu nie będą podlegały ocenie.

2. Zgłoszenia niekompletne lub uszkodzone nie będą rozpatrywane.
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pustelnia.com.pl
5. Autorzy prac nagrodzonych zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).

V. Nagrody
1. Jury z nadesłanych prac wybierze trzy prace (zestawy prac) przyznając im trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia specjalne.
2. W trakcie trwania konkursu możliwe jest zgłaszanie nagród dodatkowych przez sponsorów.
3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
4. Uzupełniające informacje zostaną podane na stronie: www.pustelnia.com.pl

VI. Przepisy szczegółowe
1. Prace przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez Niego wykorzystywane po zakończeniu Konkursu nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk, a także zamieszczanie ich w Internecie
i w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania czy publicznych prezentacji.
2. Organizator nie ma prawa modyfikacji zdjęć, a po ogłoszeniu wyników konkursu zobowiązany jest do ujawniania nazwiska autora.
3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, jak również z niego wyłączonych
4. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:
a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
b. wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą mailową lub dostarczanych w inny sposób.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
7. Prace (zdjęcia) będą publikowane na bieżąco (bez ujawniania nazwisk autorów przed rozstrzygnięciem konkursu), na stronie www.pustelnia.com.pl

Źródło: Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach.

 

Więcej artykułów…