Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

OGŁOSZENIE  Nr 1/2010
z dnia 17  maja  2010r.
WÓJTA GMINY RYTWIANY
o konkursie na stanowisko dyrektora
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU

I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RYTWIANACH


Na podstawie uchwały Rady Gminy Rytwiany  Nr XLII/218/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie Aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach oraz Zarządzenia Wójta Gminy Rytwiany Nr 14/2010 z dnia 17 maja 2010r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Centrum  Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach Wójt Gminy Rytwiany ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.

I.    WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.    Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
b. wykształcenie wyższe magisterskie,
c. staż pracy 5 lat,
d. znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, tj. zagadnień branży kulturalnej, sportowej i turystycznej,
e. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
g. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
h. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym  stanowisku.


II.    Wymagania dodatkowe:
a. umiejętności menadżersko - organizacyjne (doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym),
b. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
c. znajomość aktów prawnych: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej, o organizowaniu imprez masowych,
d. wykształcenie o kierunku: kultura i pokrewne, pedagogika ogólna, zarządzanie,
e. dyspozycyjność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

III.    Wymagane dokumenty:
1.    życiorys ( CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru i jedna fotografia,
4.    dokumenty potwierdzające wykształcenie, tj. dyplom ukończenia uczelni wyższej,
5.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
6.    dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy ( kopie świadectw pracy),
7.    pisemne opracowanie koncepcji i programu działania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi i organizacjami społecznymi,
8.    oświadczenia wg załączonego wzoru dot. spełniania warunku z pkt Ie, f i g. Po rozstrzygnięciu konkursu, a przed zwarciem umowy o pracę, wyłoniony kandydat jest zobowiązany  osobiście dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
9. zaświadczenie o stanie zdrowia dopuszczającym pełnienie funkcji na stanowisku kierowniczym.

IV Kryteria oceny:
1. Ocena spełnienia warunków opisanych w pkt I według kryterium: spełnia/nie spełnia.
2. Ocena  spełniania warunków określonych w pkt II według kryterium:
- a/ staż pracy na stanowisku kierowniczym: powyżej 3 lat – 2 pkt; od 1 do do 3 lat i na stanowisku samodzielnym – 1 pkt,
- b/ studia podyplomowe, kursy, doświadczenie: od 0 do 3 pkt,
- c/ znajomość przepisów : ocena w rozmowie kwalifikacyjnej: 0 – 5,
- d/ wykształcenie: 2 pkt
3. Ocena koncepcji i programu działania GCKSiIT:
 – część pisemna 0- 10 pkt,
- część ustna: 0-5 pkt.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. zarządzanie Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w statucie,
2. kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3. wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników zakładu,
4. dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” .

IV.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26 maja 2010r. do godz. 15.00 bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany pok. nr 13 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28 – 236 Rytwiany z dopiskiem na kopercie:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach"

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami i udzielającą dodatkowych informacji jest Pani  Marianna Stryszowska Sekretarz Gminy Rytwiany,  nr tel.  15-864-74-59 wew. 41.

V.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:
Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem.
VI.    Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:
Wyniki zostaną upublicznione w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do ogłoszenia:
1.załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy,
2.załącznik nr 2 – komplet oświadczeń,

3.załącznik nr 3 - Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
 

 

Więcej artykułów…