Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

 Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z poźn. zm.)

z w o ł u j ę XXXVII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 14 października 2009r. /środa/ o godzinie 15.00  w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4.    Informacja o oświadczeniach majątkowych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta  do zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.   Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…