Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyZ A W I A D O M I E N I E  

              

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
                                                                     z w o ł u j ę
XIV   sesję Rady Gminy Rytwiany  (nadzwyczajną) w dniu  13 września 2019 r. (piątek)
o godzinie  8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5.      Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
6.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
7.      Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany.
8.      Sprawy różne i wolne wnioski.
9.      Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 /-/  Jerzy Gwizdowski
 

 

 

 

Więcej artykułów…