>
START Gmina Rytwiany Urząd gminy Oferta współpracy Gospodarka Turystyka
LOKALIZACJA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
LINKI

urząd gminy // struktura organizacyjna

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

    1/ Referat Budżetu i Finansów
            a/ Skarbnik Gminy pełniący funkcję kierownika referatu
            b/ Z-ca Skarbnika Gminy
            c/ stanowisko ds. księgowości budżetowej,
            d/ stanowisko ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej,
            e/ kasjer
    2/ Urząd Stanu Cywilnego
    3/ Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
    4/ Stanowisko ds. obronnych i wojskowych
    5/ Stanowisko ds. organizacji i kadr
    6/ Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych
    7/ Stanowisko ds. obsługi rady i jej organów
    8/ Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
    9/ Stanowisko ds. planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego
    10/ Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa
    11/ Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
    12/ Stanowisko ds. obsługi prawnej

W Urzędzie Gminy Rytwiany utworzone są następujące stanowiska kierownicze:

    1/ Wójt Gminy
    2/ Sekretarz Gminy
    3/ Skarbnik Gminy pełniący funkcję kierownika referatu budżetu i finansów
    4/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ponadto w skład struktury Urzędu Gminy wchodzą pracownicy obsługi:

  • woźny
  • konserwator wodociągów
Copyright © 2003 by Rytwiany.com.pl