Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 39 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-Rytwiany Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
z w o ł u j ę
XXXIX - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXVIII.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Rytwiany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 r,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Rytwiany w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę nr XLV/245/2010 Rady Gminy Rytwiany.
14. Interpelacje i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…