Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 37 sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
z w o ł u j ę
XXXVII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek) o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXVI.
3. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027.
6. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w/s przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę .
10. Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Podjęcie uchwały w/s ustalenia dopłaty do 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
12. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu ochrony środowiska.
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
14. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…